Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

Рекомендації

Рекомендації
керівникам інтернів на базі стажування по підготовці лікарів-інтернів

На підставі “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ- ІY рівнів акредитації”  затвердженого наказом  МОЗ України № 291 від 19.09.96 р., Наказу МОЗ від 23.02.2005 р. № 81 “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих медичних закладів, медичних факультетів університетів”   керівники інтернів здійснюють підготовку лікарів-інтернів згідно з типовим навчальним планом та програмою з відповідної спеціальності, навчають їх виконанню безпосередніх обов’язків, практичних навичок, вмінь та професійним знань

1. Перед початком навчального року керівники інтернів готують необхідну документацію та матеріали по підготовці лікарів-інтернів на весь період навчання (план роботи керівника інтернів, календарний план навчання  лікарів-інтернів на базі стажування, план ротації по відділеннях, графік семінарських і практичних занять, журнал обліку відвідування занять та успішності лікарів-інтернів, контроль підготовки лікарів-інтернів).

2. По прибуттю лікарів-інтернів на базу інтернатури з ними проводиться загальні збори з питань організації навчання на базі, планування та ведення обліку роботи, оформлення звітної документації. Лікарі-інтерни знайомляться з їх правилами та обов’язками, діючими наказами, інструкціями та іншими нормативними документами, типовим навчальним планом та програмою, а також особливостями навчання на базі стажування.

При проходженні спеціалізації інтерни повинні мати індивідуальні плани, щоденники, писати реферати, знайомитись з монографіями і журнальними статтями.

         3. В перші дні проходження інтернатури керівник лікарів-інтернів повинен визначити початковий рівень знань та вмінь інтернів, з урахуванням якого складає індивідуальні плани підготовки кожного інтерна на підставі робочого навчального плану та програми з спеціальності.

           4. Керівники інтернів (завідувачі відділень) проводять з лікарями - інтернами планові та тематичні клінічні розробки хворих, співбесіди, семінари згідно з програмою, забезпечують виконання усіх видів  діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи. Надають допомогу лікарям-інтернам в конференціях. Знайомлять з роботою ЛКК і МСЕК, залучають до складання навчально-облікової документації, планів, проведення аналізу лікувально-профілактичної діяльності.

          5. Керівник лікарів-інтернів (завідувач відділення) систематично контролює самостійну діяльність лікарів-інтернів, повноту обстежень хворих, обґрунтованість діагнозу, оцінку тяжкості стану, тактику лікування хворих, а також якість оформлення медичної документації.

Крім того, керівник:

- контролює виконання індивідуального плану навчання. Оволодіння методами лабораторної та інструментальної діагностики.

- проводить з лікарями-інтернами щоквартально загальні збори з питань виконання індивідуальних планів навчання (за участю головного лікаря, спеціалістів ОУОЗ та викладача університету).

- періодично виносить питання, про навчання лікарів-інтернів на засідання медради лікарні.

- щомісячно доповідає головному лікареві про хід підготовки лікарів-інтернів.

- безпосередньо відповідає перед головним лікарем базового закладу охорони здоров’я за якість практичної підготовки лікарів- інтернів, вносить пропозиції щодо удосконалення спеціалізації в інтернатурі.

6. Керівник організує і проводить з лікарями-інтернами індивідуальну роботу, прищеплює їм високі моральні якості, любов до вибраної професії, почуття патріотизму, дотримання принципів медичної етики, деонтології.

7. За 10 днів до заключної атестації на визначення знань та вмінь з присвоєнням кваліфікації “лікар-спеціаліст” керівники лікарів–інтернів повинні перевірити у кожного лікаря-інтерна матеріали, які мають бути подані Державній атестаційній комісії:

а/ індивідуальний план навчання в інтернатурі;

б/ щоденник  обліку роботи лікаря-інтерна;

в/ реферати за темами, передбаченими робочим навчальним планом та програмою;

г/ виробничі характеристики, підписані головним лікарем базового закладу та керівником лікаря-інтерна (в двох примірниках);

     8. Керівник лікарів-інтернів може бути присутнім на державній заключній атестації керованих ним лікарів-інтернів.

Повернутися в початок