Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

Вчена Рада Навчально-наукового інституту післядипломної освіти

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України 

1.1. В Навчально-науковому інституті післядипломної освіти  створена вчена рада.
Вчена рада інституту  є колегіальним органом факультету.
Вчену раду інституту  очолює її голова - директор інституту.
Вчена рада 
Навчально-наукового інституту післядипломної освіти БДМУ  обирає і рекомендує ректору Університету кандидатуру на посаду декана факультету. -  з-поміж науково-педагогічних працівників, які мають учене звання доцента, професора і науковий ступінь.

1.2.  Збирає вчену раду факультету  і проводить її засідання декан, а за його відсутності - заступник декана факультету.   

1.3. До складу вченої ради факультету  входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедр; керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів.

наук, доцентів, кандидатів наук; виборні представники, які представляють інших працівників факультету  і які працюють у ньому на постійній основі. Квота виборних представників від кожної кафедри затверджується вченою радою факультету. При цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету   . До складу вченої ради факультету  входять представники органів студентського самоврядування факультету.

1.4. Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу факультету  за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

1.5. Деканові факультету  надається право рекомендувати вченій раді обирати до складу і виводити зі складу вченої ради факультету  працівників факультету  за поданнями структурних підрозділів, у яких вони працюють.

1.6. Вибори декана факультету  проводяться з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 року (Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації) на засіданні вченої ради факультету. Затвердження декана факультету  проводиться вченою радою університету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Призначення декана здійснюється наказом ректора.

 

Повернутися в початок